Niniejszy serwis internetowy używa plików cookie. Wykorzystane one są wyłącznie do jego prawidłowego działania.
W ich obrębie nie są przechowywane żadne informacje naruszające prywatność użytkowników.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Przetargi

OGŁOSZENIE NR 1

 

Wilkowice 24.08.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA

„DOSTAWĘ UŻYWANEJ SPYCHARKI DO REKULTYWACJI SKŁADOWISKA

Z PŁATNOŚCIĄ ROZŁOŻONĄ NA RATY

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

1) Nazwa i siedziba zamawiającego:

 

EKOŁAD SP. Z O.O.

UL. SWOJSKA 3

43-365 WILKOWICE

tel.     +48(33)817 07 51

e-mail: piotr.jarski@ekolad.eu

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

2) Określenie przedmiot przetargu:

„Dostawa używanej spycharki do rekultywacji składowiska z płatnością rozłożoną na raty”

Oferowana sprzedaż spycharki powinna spełniać następujące wymagania:

 

Ogólne dane techniczne:

 • Maszyna używana
 • Rok produkcji min: 1990
 • Maksymalna liczba motogodzin 12000 mtg
 • Maszyna w stanie gotowym do pracy
 • Zbiornik paliwa 180-240 litrów

Specyfikacja silnika:

 • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
 • Moc min. 110 kW
 • Pojemność silnika powyżej 9000 cm3
 • Rodzaj paliwa olej napędowy

Specyfikacja ogólna:

 • Waga spycharki min. 16 ton   
 • Pełne sterowanie hydrauliczne
 • Pojazd po aktualnym przeglądzie technicznym
 • Gąsienice szerokie min. 600 mm
 • Lemiesz regulowany czteropozycyjny
 • Szerokość lemiesza min. 3200 mm
 • Wysokość lemiesza min. 1100 mm
 • Lemiesz wzmocniony listwą zgarniającą ze stali trudnościeralnej

Opis kabiny:

 • Kabina o konstrukcji zapewniającej najlepszą widoczność, ergonomię, niski poziom hałasu oraz wysoki komfort pracy dla operatora
 • Kabina powinna posiadać dwoje drzwi oraz system wentylacji
 • Przednie reflektory robocze do pracy w warunkach nocnych, lusterko wsteczne zewnętrzne
 • Wskaźniki: licznik godzin pracy maszyny, poziom paliwa, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia oleju hydraulicznego

 

3)  Osoba do kontaktu w sprawach formalnych:

Ekoład Sp. z o.o.

Piotr Jarski – Prezes Zarządu

tel. kom. 505 063 003

tel. 033 817 07 51

e-mail: piotr.jarski@ekolad.eu 

 

4)  Wartość przedmiotu dostawy: 

Cena maksymalna została określona na poziomie:

 

Kwota netto 62.000,00 zł,

plus należny podatek Vat w wysokości 23%

 

Kwota brutto 76.260,00 zł,

(w tym kwota Vat 14.260,00 zł)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  
                     FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

I.        Warunki ogólne:

 

 1. Zamawiający wymaga, aby pojazd objęty był gwarancją na okres minimum:
 • gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne na okres 5 miesięcy,

 

 1. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty serwisem w następujący sposób:
 • serwis gwarancyjny z dojazdem do miejsca użytkowania sprzętu tj. ul. Wilkowska 51 w Wilkowicach,
 • serwis pogwarancyjny z dojazdem do miejsca użytkowania sprzętu tj. ul. Wilkowska 51 w Wilkowicach (dodatkowo płatny przez Zamawiającego),
 • zamawiający nie dopuszcza możliwości braku dojazdu serwisu ze względu na wysokie koszty transportu spycharki,
 1. Do pojazdu zostanie dostarczona:
 • instrukcja obsługi,

 

 1. Dostawa pojazdu do siedziby zakładu firmy Ekoład Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach na koszt dostawcy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 • zamówienie zostanie zrealizowane po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniu umowy tj. do dnia 09.09.2016 r.

 

 1. Dostawca musi spełniać następujące wymagania:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

 

1.  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączniku nr 2 i musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • numer PESEL i/lub NIP oraz Regon oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

 III.        Warunki finansowe zakupu

1. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług), koszt sprzedaży na raty, koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 2. Cena za przedmiot zamówienia stanowić będzie sumę kwot rozbitą na poszczególne płatności:

 

I rata           płatna w wysokości  - 40%                    - do dnia 30.09.2016 r.

II rata          płatna w wysokości  - 15%                    - do dnia 31.10.2016 r.

III rata         płatna w wysokości  - 15%                    - do dnia 30.11.2016 r.

IV rata          płatna w wysokości  - 15%                    - do dnia 31.12.2016 r.

V rata           płatna w wysokości  - 15%                    - do dnia 31.01.2017 r.

 

IV.  Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca poda w ofercie, cenę brutto za wykonanie zamówienia,

 2. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) należy podać w złotych i groszach polskich do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

4. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i jego znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

a) Cena oferty brutto  - 95%,

Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów tj. 95, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej,

 

b) Ilość przepracowanych motogodzin - 5%.

Ocena zostanie przeprowadzona następująco:

8000 – 9000 mtg    – 5 pkt

9001 – 10000 mtg   – 3 pkt

10001 – 11500 mtg  – 1 pkt

 

2.  Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 

 

VI.        Miejsce i termin składania ofert

 

1.  Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2016 r. o godz. 12.00.

2.  Złożenie oferty musi odbyć się na załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z podpisanymi załącznikami – oświadczenie nr 1 oraz – wzór umowy nr 2,

3.  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub o przesłać za pomocą Poczty Polskiej bądź poczty kurierskiej na adres zamawiającego.

4.  Termin związania z ofertą – 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

5. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie zamawiającego, tj. w Wilkowicach ul. Swojska 3 lub ze strony internetowej www.ekolad.eu,

6.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7.  Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, 

Na kopercie (paczce) należy umieścić co następuje:

 

a. Adres organizatora przetargu:

EKOŁAD SP. Z O.O.

UL. SWOJSKA 3

43-365 WILKOWICE

b. Opis: 

Przetarg ofertowy na „dostawę używanej spycharki do rekultywacji składowiska z płatnością rozłożoną na raty”

– nie otwierać przed dniem 07 września 2016 r do godz. 12.00”.

c. Nazwę, adres, numer telefonu oraz adres email nabywcy, umożliwiające dalszą korespondencję lub zwrot nieotwartej koperty,

 

9. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. W przypadku oferty przysłanej drogą pocztową liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby spółki Ekoład Sp. z o.o.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu,

b.  zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

c. odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a uczestnicy nie mają prawa do protestów i odwołań,

 

14. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

a. Rozstrzygnięcie postępowania odbywać się będzie bez udziału oferentów bezpośrednio po otwarciu kopert, przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu,

b. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów,

c. Jeżeli oferowana cena będzie wyższa niż podana jako maksymalna cena zakupu, zamawiający podejmie decyzję o udzieleniu zamówienia.

d.  Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie powiadomiony o wynikach przetargu.

e. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę same warunki (cena + ilość rat płatności), wówczas Komisja Przetargowa postanawia  o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.

f. W przypadku aukcji, o której mowa w pkt 14, ppkt e, komisja przetargowa zawiadamia pisemnie, faksem lub telefonicznie oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

g. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję Przetargową najkorzystniejszej oferty.

 

15. Inne informacje:

a. Przetarg jest prowadzony na podstawie uchwały wspólników spółki Ekoład z Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 19/06/2016 z dnia 17.06.2016 r.

b. Zamawiający nie przewiduje wpłaty Wadium.

 

16. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

a. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

b. Nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

c. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta,

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 24.08.2016 r.

Zamknij

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Ekoład Sp. z o.o. która przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie za jego zgodą i mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje dane lub zapisał się do Newslettera, Administrator zapewnia ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Ekołąd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych .

Użytkownicy zapisujący się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Definicje:

cookie - mały plik zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się internauta na komputerze z którego w danej chwili korzysta internauta. Tę informację serwer danego serwisu może odczytać po ponownym połączeniu się z tego komputera.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje pliki cookies w celu przekazywania informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu i nie są w nich przechowywane jakiekolwiek dane wrażliwe lub dane o użytkowniku.
Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (GoogleAnalytics) w celach statystycznych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.


log systemowy - jest to informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany na nowo podczas każdego połączenia (dynamiczny).

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Ekoład Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się z nami internauta.

Statystyka:

Na podstawie uzyskanych informacji Ekoład Sp. z o.o. sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Są one ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedyńczych użytkowników.