Niniejszy serwis internetowy używa plików cookie. Wykorzystane one są wyłącznie do jego prawidłowego działania.
W ich obrębie nie są przechowywane żadne informacje naruszające prywatność użytkowników.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „EKOŁAD” SP. Z O.O.

O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU EKOŁAD SP. Z O.O.  Z SIEDZIBĄ

W WILKOWICACH

 

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Ekoład” sp. z o.o. powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania formalne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie wyższe z zakresu studiów ekonomicznych, prawniczych, technicznych o kierunku ochrona i/lub inżynieria środowiska
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym.
 6. Znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych.
 7. Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, przepisów regulujących świadczenie usług komunalnych i gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania składowisk odpadów.
 8. Znajomość przepisów o finansach publicznych, przepisów związanych z zamówieniami publicznymi oraz przepisów prawa pracy.
 9. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość obsługi komputera.
 2. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 3. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zakładem pracy oraz zespołami pracowników.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)*
 2. List motywacyjny, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem*                                                                                             *Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i zajmowane stanowiska (zaświadczenie od pracodawcy o nie zakończonych okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy mile widziane),
 5. Kserokopia dowodu osobistego,
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata, o niekaralności oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego,
 8. Oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
 9. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenia i osiągnięcia zawodowe.
 10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego,
 12. Do wyżej wymienionych dokumentów należy załączyć wstępny zarys koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki z. o.o. „Ekoład” w Wilkowicach (max 5 stron maszynopisu),
 13. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń zapoznać się w siedzibie  Spółki z następującymi informacjami o Spółce:
 • Aktualnym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców KRS;
 • Umową Spółki (tekst jednolity);
 • Sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok.
 • Sprawozdaniem Zarządu Spółki za 2016 rok.

 

 1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgłoszenia można składać:

W siedzibie Spółki:

43-365 Wilkowice ul. Swojska w sekretariacie Spółki w godzinach 7.00-15.00 w terminie do dnia 30.11.2017 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „EKOŁAD” SP. Z O.O.”

lub przesłać pocztą na adres :

„EKOŁAD” Spółka z.o.o ul. Swojska 3, 43-365 Wilkowice z zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do spółki do dnia 30.11.2017 r. do godziny 15.00.

 1. Zgłoszenia zostaną otwarte przez Komisję Konkursową w siedzibie Spółki w dniu 04.12.2017 r.
 2. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE NR 14

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH.

 

W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit, w ilościach oddawanych do PSZOK-u w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej następujących odpadów:

a.  zielonych – do 150 kg rocznie,

b.  zużytych opon – do 2 kompletów rocznie,

c.  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – do 150 kg,

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.

OGŁOSZENIE NR 13

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW BUDOWLANO-REMONTOWYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH. 

W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały nr LII/439/2014 w sprawie zmiany: uchwały nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice  z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice wprowadzono limit w ilości do 1 tony w ciągu roku kalendarzowego dla całej nieruchomości. Zatem od miesiąca  grudnia 2014 r., jeśli wykonywany jest remont we własnym zakresie, koszt zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych powyżej 1 tony będzie ponosił właściciel nieruchomości na podstawie wystawionej faktury przez prowadzącego PSZOK czyli firmę Ekoład sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się mieszkańców z ww. uchwałą oraz z bieżącymi informacjami  dot. gospodarki odpadami, które  dostępne są na stroniewww.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami.

OGŁOSZENIE NR 12

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie ulega obowiązujący cennik, który znajduje się w plikach do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że udział kosztów rekultywacji w cenie 1 Mg odpadów zdeponowanych na składowisku Ekoład Sp. z o.o. wynosi 5,00 zł.

Zamknij

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Ekoład Sp. z o.o. która przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie za jego zgodą i mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje dane lub zapisał się do Newslettera, Administrator zapewnia ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Ekołąd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych .

Użytkownicy zapisujący się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Definicje:

cookie - mały plik zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się internauta na komputerze z którego w danej chwili korzysta internauta. Tę informację serwer danego serwisu może odczytać po ponownym połączeniu się z tego komputera.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje pliki cookies w celu przekazywania informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu i nie są w nich przechowywane jakiekolwiek dane wrażliwe lub dane o użytkowniku.
Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (GoogleAnalytics) w celach statystycznych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.


log systemowy - jest to informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany na nowo podczas każdego połączenia (dynamiczny).

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Ekoład Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się z nami internauta.

Statystyka:

Na podstawie uzyskanych informacji Ekoład Sp. z o.o. sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Są one ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedyńczych użytkowników.