Niniejszy serwis internetowy używa plików cookie. Wykorzystane one są wyłącznie do jego prawidłowego działania.
W ich obrębie nie są przechowywane żadne informacje naruszające prywatność użytkowników.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NR 16

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 

1)  Nazwa i siedziba sprzedającego: 

EKOŁAD SP. Z O.O.

UL. SWOJSKA 3

43-365 WILKOWICE

tel. +48(33)817 07 51

e-mail: piotr.jarski@ekolad.eu

 

2)  Przedmiot przetargu:

Spycharka Staliniec T170 o numerze inwentarzowym 3/2012.

 

Silnik:                     silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem

Rodzaj paliwa:         olej napędowy

Pojemność silnika:    nieznana

Waga:                    ok. 15 ton

Producent:              ZSRR

Moc:                      110 kW

Rok produkcji:         1990

Nr rejestracyjny:       brak

Przebieg:                nieznany

Kolor:                    żółty

Gąsienice:               wąskie

Przegląd:                pojazd bez aktualnego przeglądu

 

Spycharkę można oglądać w dniach pracy Zakładu w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51 w godz. 7.00 do 15.00.

 

3)  Osoba do kontaktu w sprawach formalnych:

 

Prezes Zarządu - Piotr Jarski

nr telefonu: +48 (33) 817 07 51

                +48 505 063 003                                                                            

adres email: piotr.jarski@ekolad.eu

 

4)  Wartość przedmiotu sprzedaży:

Cena minimalna została określona na poziomie:

Kwota netto 19.000,00 zł,

plus należny podatek Vat w wysokości 23% 

Kwota brutto 23.370,00 zł,

(w tym kwota Vat 4.370,00 zł)

5)  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 11 lipca 2016 r do godz. 12.00.
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego, tj. w Wilkowicach ul. Swojska 3 lub ze strony internetowej www.ekolad.eu,
 3. Wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł, w terminie do dnia 11 lipca 2016 do godz.12.00.
 4. Wadium może zostać wpłacone w kasie siedziby spółki Ekoład ul. Swojska 3 w Wilkowicach lub na konto nr: 71 8133 0003 0000 1762 2000 0001,

6)  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 • imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • numer PESEL i/lub NIP oraz Regon oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń –załącznik nr 1,

 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2016 r do godz. 12.05,            
 3. Oferta jest wiążąca przez 7 dni od dnia jej otwarcia.
 4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
 5. Na kopercie (paczce) należy umieścić co następuje:
 1. Adres organizatora przetargu:

EKOŁAD SP. Z O.O.

UL. SWOJSKA 3

43-365 WILKOWICE

 1. Opis:

Przetarg na sprzedaż środka trwałego - „Spycharka Staliniec T170

– nie otwierać przed dniem 11 lipca 2016 r do godz. 12.00”.

Nazwę, adres, numer telefonu oraz adres email nabywcy, umożliwiające dalszą korespondencję lub zwrot nieotwartej koperty.

 1. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku oferty przysłanej drogą pocztową liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby spółki Ekoład Sp. z o.o.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu,
 2. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
 3. do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a uczestnicy nie mają prawa do protestów i odwołań,

 

7)  Termin zawarcia umowy sprzedaży;

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania odbywać się będzie bez udziału oferentów bezpośrednio po otwarciu kopert, przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu,
 2. Wybrana zostanie oferta, która zawiera najwyższą cenę. Oferowana cena nie może być niższa niż wywoławcza cena sprzedaży.
 3. Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie powiadomiony o wynikach przetargu.
 4. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, wówczas Komisja Przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
 5. W przypadku aukcji, o której mowa w pkt 8, ppkt 4 komisja przetargowa zawiadamia pisemnie, faksem lub telefonicznie oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję Przetargową najkorzystniejszej oferty.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez  Kupującego ceny nabycia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

8)  Inne informacje:

 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie uchwały wspólników spółki Ekoład z Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16/06/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

9)  Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

 1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
 2. Nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.
 3. Nie zostało wniesione wadium w wysokości określonej w pkt.5, ppkt 3.
 4. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta,

10)   Spycharkę można oglądać w dniach pracy Zakładu w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51 w godz. 7.00 do 15.00.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 20.06.2016 r.

OGŁOSZENIE NR 14

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH.

 

W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice, wprowadzono limit, w ilościach oddawanych do PSZOK-u w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej następujących odpadów:

a.  zielonych – do 150 kg rocznie,

b.  zużytych opon – do 2 kompletów rocznie,

c.  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – do 150 kg,

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w każdym momencie.

OGŁOSZENIE NR 13

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ODPADÓW BUDOWLANO-REMONTOWYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WILKOWICACH. 

W związku z podjęciem przez  Radę Gminy Wilkowice uchwały nr LII/439/2014 w sprawie zmiany: uchwały nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice  z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice wprowadzono limit w ilości do 1 tony w ciągu roku kalendarzowego dla całej nieruchomości. Zatem od miesiąca  grudnia 2014 r., jeśli wykonywany jest remont we własnym zakresie, koszt zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych powyżej 1 tony będzie ponosił właściciel nieruchomości na podstawie wystawionej faktury przez prowadzącego PSZOK czyli firmę Ekoład sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się mieszkańców z ww. uchwałą oraz z bieżącymi informacjami  dot. gospodarki odpadami, które  dostępne są na stroniewww.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami.

OGŁOSZENIE NR 15

 

W związku z przypadającą na dzień 24.12.2015 r. Wigilią oraz na dzień 31.12.2015 r. Sylwestrem, Zarząd Spółki Ekoład Sp. z o.o. informuje że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz biuro spółki, będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy. 

OGŁOSZENIE NR 12

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie ulega obowiązujący cennik, który znajduje się w plikach do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że udział kosztów rekultywacji w cenie 1 Mg odpadów zdeponowanych na składowisku Ekoład Sp. z o.o. wynosi 5,00 zł.

OGŁOSZENIE NR 10

 

W związku z przypadającą na dzień 24.12.2014 r. Wigilią oraz na dzień 31.12.2014 r. Sylwestrem, biuro firmy znajdujące się przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE NR 9

Informujemy że Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych dla Gminy Wilkowice i Buczkowice znajduje się na terenie składowiska Odpadów ul. Wilkowska 51 w Wilkowicach.

Zamknij

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Ekoład Sp. z o.o. która przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie za jego zgodą i mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje dane lub zapisał się do Newslettera, Administrator zapewnia ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Ekołąd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych .

Użytkownicy zapisujący się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Definicje:

cookie - mały plik zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się internauta na komputerze z którego w danej chwili korzysta internauta. Tę informację serwer danego serwisu może odczytać po ponownym połączeniu się z tego komputera.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje pliki cookies w celu przekazywania informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu i nie są w nich przechowywane jakiekolwiek dane wrażliwe lub dane o użytkowniku.
Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (GoogleAnalytics) w celach statystycznych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.


log systemowy - jest to informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany na nowo podczas każdego połączenia (dynamiczny).

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Ekoład Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się z nami internauta.

Statystyka:

Na podstawie uzyskanych informacji Ekoład Sp. z o.o. sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Są one ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedyńczych użytkowników.