Niniejszy serwis internetowy używa plików cookie. Wykorzystane one są wyłącznie do jego prawidłowego działania.
W ich obrębie nie są przechowywane żadne informacje naruszające prywatność użytkowników.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenia

Prace remontowe PSZOK

W związku z pracami betonowymi na terenie składowiska przy ul. Wilkowskiej 51 (wykonanie najazdów na wagę samochodową oraz uzupełnienie uszkodzonej nawierzchni betonowej) w dniu 05.09.2014 r. składowisko oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Wilkowice i Buczkowice, będzie czynny do godz. 12:00.

Natomiast w dniu 06.09.2014 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Cennik dla PSZOK

pdf


Ogłoszenie 8

Informujemy że Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych dla Gminy Wilkowice i Buczkowice znajduje się na terenie składowiska Odpadów ul. Wilkowska 51 w Wilkowicach.


Ogłoszenie nr 4

Co się zmieni od 1 lipca 2013 w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?


Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.
Gmina wyłoni w drodze przetargu publicznego firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.


Co to oznacza dla mieszkańca?
Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorcę bądź przedsiębiorców, który opróżni śmietnik mieszkańca, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów (PSZOK).
Jeśli mieszkaniec selekcjonuje odpady, to - z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem w wielu miejscach kraju. Przepisy i harmonogram wdrażania 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Rok 2012 jest rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.

Cel zmiany ustawy:

· objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
· stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
· łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
· informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,
· wyeliminowanie dzikich wysypisk,
· likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

Jak będą wyliczane stawki opłat?

Do 1 stycznia 2013 r. Rada gminy zadecyduje jak często i w jaki sposób będziemy płacić za wywóz odpadów. Gmina w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego dokona:


· zmiany regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy,
· wyboru jednej z określonych metod ustalania opłaty
· wyznaczy stawkę opłaty oraz zasady ich ponoszenia,
· określi wzór deklaracji o wysokości opłaty
· szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług


Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz gminy opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały system. Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie stawki uchwalonej przez radę gminy:


· na mieszkańca albo
· na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości albo
· na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego do stawki opłaty.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy, zakłady,) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie. Do 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kopię takiej umowy należy dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą prześlemy gminie.


Obowiązki Gminy
Gmina przeprowadzi kampanię informacyjną dla mieszkańców. Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.
Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały odpady na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu publicznego. Wiele domów będzie obsługiwać jedna firma (sektory poniżej 10 tysięcy mieszkańców) co będzie skutkować oszczędnością dróg i środowiska.
Od 1 lipca 2013 r. wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców wszystkie odpady komunalne bezpośrednio lub zorganizują wraz z gminą punkty selektywnego zbierania odpadów.


Nowa ustawa stwarza warunki do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów, do których jesteśmy zobowiązani. Do 31 grudnia 2020 roku
powinniśmy osiągnąć:


· poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%;
· poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %.

Gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


· do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
· do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995.

Obowiązki właściciela nieruchomości:
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi pozwoli na:


· Eliminację braku podpisanych umów na odbiór odpadów lub na mniejszą ich ilość. Skutki – podrzucanie odpadów, zaśmiecanie lasów, spalanie odpadów w
piecach domowych,
· Optymalizację logistyki odbioru odpadów przez wyeliminowanie sytuacji, gdy na jednej ulicy są one odbierane przez kilka różnych firm, co jest z gruntu rzeczy nieopłacalne,
· Możliwość uszczelnienia systemu odbioru odpadów poprzez odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych,
· W ramach ryczałtowej opłaty oddanie wszystkich odpadów komunalnych,
· Gmina może w pełni kontrolować system gospodarowania odpadami,

Zamknij

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Ekoład Sp. z o.o. która przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie za jego zgodą i mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje dane lub zapisał się do Newslettera, Administrator zapewnia ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Ekołąd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych .

Użytkownicy zapisujący się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Definicje:

cookie - mały plik zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się internauta na komputerze z którego w danej chwili korzysta internauta. Tę informację serwer danego serwisu może odczytać po ponownym połączeniu się z tego komputera.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje pliki cookies w celu przekazywania informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu i nie są w nich przechowywane jakiekolwiek dane wrażliwe lub dane o użytkowniku.
Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (GoogleAnalytics) w celach statystycznych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.


log systemowy - jest to informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany na nowo podczas każdego połączenia (dynamiczny).

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Ekoład Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się z nami internauta.

Statystyka:

Na podstawie uzyskanych informacji Ekoład Sp. z o.o. sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Są one ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedyńczych użytkowników.